fbpx

Handleplaner arbejdsmiljø

Automatisk opfølgning på arbejdsmiljø med handleplaner i hverdagen.

Indhold

Hvorfor giver det mening at arbejde med handleplaner i forhold til arbejdsmiljøet?

Handleplan arbejdsmiljø? Handlerplaner er vigtige i arbejdsmiljøarbejdet, fordi de støtter en systematisk proces til arbejde med mere komplekse problemer. Det gælder især det psykiske arbejdsmiljø, hvor det ikke altid er tydeligt, hvad der er årsagen til problemer, og om ens indsatser gør en mærkbær forskel. Der kan eksempelvis være tilfælde med mobning, krænkende handlinger eller andre psykiske belastninger, der ikke er tydelige i dagligdagen. Men derfor vil man jo gerne forbedre disse forhold og undgå et dårligt arbejdsmiljø?

Registrering af arbejds- eller nærved ulykker i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er en obligatorisk opgave. Typisk er det arbejdsmiljøgruppen, AMR eller TR, som foretager registreringer. Registreringer er sammen med jeres APV grundlaget for udarbejdelse af relevante handleplaner for arbejdsmiljøet. Hvis handleplaner udarbejdes og opfølges på efter et reelt billede af arbejdsmiljøet, så er det et vigtigt redskab og en god støtte til de arbejdsmiljøansvarlige på arbejdspladsen.

Desværre oplever vi, at alt for mange (offentlige) arbejdspladser forsøger at løse problemerne med generelle løsninger på tværs, fordi man simpelthen mangler reel data om arbejdsmiljøet og den enkeltes medarbejders oplevelser heraf (fysisk såvel som psykisk). Det skyldes som regelt, at medarbejdere registrerer for lidt, og at ens datagrundlag derfor er for spinkelt. Det kan også skyldes, at man følger op for sjældent eller for upræcist.

mand der har ondt i hoved og kæbe

Hvad er en handleplan, og hvordan bruges det i andre sammenhænge?

Handleplaner er en velkendt betegnelse i den pædagogiske verden især inden for den offentlige sektor. Handleplanen er kommunens tilbud (§ 141) til den enkelte og kan, som et tilbud til borgeren, udformes i en handleplan og omfatter:

 1. Formålet med indsatsen.
 2. Hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet.
 3. Den forventede varighed af indsatsen.
 4. Andre særlige forhold om boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Handleplaner udvikles ud fra en borgers forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Fordelen ved at bruge systematisere pædagogiske handleplaner er, at borgeren får redskaber til deres recovery-proces. (kilde SL)

APV og arbejdsmiljø

Handleplaner bruges ikke kun i forbindelse med borgerforløb, men på langt de fleste arbejdspladser laver man også handleplaner i forhold til arbejdsmiljø og arbejdspladsvurderinger (APV). APV’en består af en kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer og en handleplan for, hvordan de skal håndteres. APV’en skal laves minimum en gang hver 3. år eller, når der sker ændringer i arbejdet, -processer og -metoder, som kan have betydning for arbejdsmiljøet. APV’en er med andre ord arbejdspladsens redskab til at få styr på arbejdsmiljøet. Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har udarbejdet en god rapport “PÅ FORKANT”, hvor der kan hentes inspiration til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen.

Hele APV-processen beskrives i fem faser:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
 2. Beskrivelse og vurdering (analyse) af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær.
 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan.
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. (kilde FOA)

Som det fremgår fra listen, så indeholder APV’en en handleplan for, hvordan man vil arbejde med eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Her er der mere metodefrihed, men det er vigtigt, at man prioriterer mellem opgaverne og følger op på sine indsatser.

Da APV’en kun skal laves en gang hver 3. år, så har mange arbejdsmiljørepræsentanter oplevelsen af, at prioriteringsopgaven udfordres. Det er (næsten) umuligt at vurdere, hvilke arbejdsmiljøproblemer der skal arbejdes med, fordi status laves med så spredte intervaller. Tit bliver resultatet af APV’en derfor også afspejlet i de aktuelle udfordringer, som en arbejdsplads står med, og man tager derfor ikke højde for resten af perioden.

Handleplaner er udviklet i samarbejde med botilbud

Citatet er fra Rikke Thomasberg som er afdelingsleder på Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune. Området dækker over syv botilbud, som huser alle slags borgere med forskellige diagnoser. Som medarbejder på et botilbud kan hverdagens arbejde med borgerne risikere at give skrammer. Det er derfor vigtigt at kunne holde hånden under personalet og arbejde systematisk med at skabe en mere sikker arbejdsplads. Derfor bruger man TeamEffect “Mine Hændelser” til forebyggelse på deres botilbud. Men ledelsen havde et ønske om at bruge registreringerne endnu mere i forebyggelsesarbejdet. Tidligere havde man oplevet, at hændelser ofte blev “glemt”, hvilket gjorde det svært at få det fulde overblik. Fra Handicap- og Psykiatriområdet var der i sær tre ønsker:

 • Et ønske om at kunne trække oversigten med hændelser op på en skærm og få overblik.
 • Et ønske om at kunne følge automatisk op, når man registrerer en hændelse.
 • Et ønske om at blive bedre til at forebygge hændelser.

TeamEffect og personalet på Handicap- og psykiatriområdet indgik derfor et samarbejde, hvilket i slutningen af 2022 resulterede i det helt nye modul “handleplaner”.

Fordi vi har borgere, der nogle gange bliver sat i situationer, hvor vi tænker “det her kunne vi godt have lært af” eller “den situation skal vi aldrig stå i igen”, så har vi brug for en handlingsplan for, hvordan vi forebygger fremtidige situationer som denne.

billede af botilbud ledere og amr
Afdelingsleder Rikke Thomasberg (t.v.), AMR Liza Medas (midt) og afdelingsleder Anne Danstrup (t.h.) har været med til at udvikle TeamEffects “handleplaner”.

Hvordan fungerer handleplaner i TeamEffect?

handleplaner arbejdsmiljø skærmbilleder
Skærmbilleder fra værktøjet: Se og ret dine aktive handleplaner, følg med i udviklingen i jeres handleplaner og tilknyt dem til registrerede hændelser i værktøjet.

Med modulet aktiveret, vil appen intelligent følge automatisk op på hvorvidt handlepunkter ud fra lignende hændelser blev sat i spil. På den måde følges der automatisk op på aktuelle handlepunkters relevans og virkning. Handleplaner sikrer altså, at man får fulgt systematisk og aktivt op på hændelser her og nu.

Formålet med handleplaner er ikke at definere lange handleplaner for borgere, men derimod små handleplaner/-punkter, som kan bruges og testes i hverdagen, og nemt justeres hvis nødvendigt. 

Med handleplaner har du aldrig dårlig samvittighed ved besøg fra arbejdstilsynet. De viser, at du gør noget, men også HVAD du gør. Det er en sikkerhed for medarbejderne, fordi handleplaner (og registreringer) er dokumenteret og brugt aktivt.
Handleplaner er henvendt til ALLE arbejdspladser, der ønsker at arbejde med automatisk opfølgning på hændelser. Hvad enten du arbejder på et botilbud, en børnehave eller et plejecenter, så kan du bruge handleplaner.

Handleplaner er inkl. løsningen “Mine Hændelser”, og det er derfor gratis at anvende, så snart ens arbejdsplads har tilkøbt Mine Hændelser. Læs mere om priser

Download gratis inspirationsmagasin

Scroll to Top