fbpx

Forebyggelse på botilbud med nem registrering af hændelser

Som medarbejder på et botilbud kan hverdagens arbejde med borgerne risikere at give skrammer. Det er derfor vigtigt at kunne holde hånden under personalet og arbejde systematisk med at skabe en mere sikker arbejdsplads. I Brønderslev Kommune har man valgt at bruge "Hændelseslog" til at registrere ulykker og nærved-ulykker. Det har styrket læringsperspektivet og forebyggelse på områdets botilbud.
Forebyggelse på botilbud Handicap- og psykiatriområdet
“Vi får registeret mange flere hændelser. Det er en fordel. Vi kan få syn for sagen. Fordi der laves så mange registreringer, så vælger vi ofte at fokusere på høje påvirkninger eller nye typer registreringer hos en borger, ” fortæller afdelingslederne Rikke Thomasberg (tv), Anne Danstrup (th) og Liza Medas (m), der er AMR.

I den nordlige udkant af Brønderslev Kommune ligger en klynge lave hvide bygninger. Dette er det største botilbud indenfor handicapområdet i Brønderslev Kommune med plads til 30 borgere. I hele handicapområdet i Brønderslev Kommune forefindes i alt syv forskellige botilbud til voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddene dækker en bred målgruppe af borgere, hvor nogle er mere selvhjulpne og nogle kræver en-til-en støtte i interaktion med én medarbejder gennem dagen. De 135 medarbejdere, der er ansat i handicapområdet, er en blanding af forskellige fagbaggrunde som f.eks. pædagoger, ergoterapeuter og SOSUer. Det er et område som kræver en høj grad af faglighed ude på botilbuddene, som i dagligdagen bl.a. ledes af de to afdelingsledere Anne Danstrup og Rikke Thomasberg. Sammen med AMR Liza Medas fortæller de her om deres udfordrende hverdag:

“På vores afdeling arbejder vi med borgere med autisme, og disse borgere har brug for en tydelig, forudsigelig og struktureret hverdag, der er tilrettelagt efter deres individuelle behov. Det betyder, at der ofte er en-til-en dækning med borger og medarbejder her”, fortæller arbejdsmiljørepræsentant og pædagog Liza Medas.

Når strukturen bliver brudt, eller hvis borgerne føler sig overvældet, så kan de reagere udadrettet og det kan føre til farlige situationer både fysisk og psykisk. I værste fald kan situationen føre til en arbejdsskade og sygefravær. Uanset hvad skal situationen dokumenteres af medarbejderen, så leder og arbejdsmiljørepræsentant kender detaljerne om, hvad der skete, og kan analysere baggrunden for ulykken eller hændelsen. Derved får man det bedste grundlag for at kunne arbejde med forebyggelse på botilbud, så det ikke sker igen:

”Som ledere kigger vi ind i TeamEffect løbende og hele tiden. Inden et personalemøde så kigger vi registreringerne igennem og beslutter hvad vi skal have op. Vi får også adviseringer hvis der registreres hændelser med høj påvirkning. Her tager vi straks fat i medarbejderne og følger op”, siger afdelingsleder Rikke Thomasberg.

Som leder og arbejdsmiljørepræsentant har man ansvaret for at overholde gældende arbejdsmiljøregler for registrering af arbejdsulykker. Til denne opgave har TeamEffect udviklet værktøjet “Hændelseslog” til forebyggelse på botilbud. Værktøjet er nemt at bruge, og det er medarbejderne selv der registrerer hændelser og nærved ulykker.

leder og amr på botiblud
Som ledere og AMR er man nødt til at gå forrest. Det er en ledelsesmæssig prioritering. Det mener Anne Danstrup (m)

”Da vi fik Hændelseslog var oplevelsen ”Neeeej. Det letter bare”. Det skaber nemt overblik til vores møder og som ledere sparer vi oceaner af tid. Medarbejderne oplevede også, at det var lettere og mere håndgribeligt end tidligere med kradseskemaerne”, siger afdelingsleder Anne Danstrup.

Som ledere og AMR på en pædagogisk arbejdsplads er man nødt til at gå forrest. Det er en ledelsesmæssig prioritering:

”Det er det vi vil. Dvs. bringe det i spil på alle personalemøder og følge hurtigt op når der kommer en hændelse med høj påvirkning”, siger Anne.

På nogle borgere registreres mange hændelser på råb og skrig. Det er ikke noget der i sig selv nødvendigvis giver en høj påvirkning. Men når man som medarbejder går i det, time ind og time ud kan det alligevel påvirke.

”Her kan vores forebyggelseshandling måske være i perioder, at lave hyppigere skift at medarbejdere, så man ikke går i det i så lang tid af gangen”, siger Anne.

Tre simple trin: Opret en hændelse på under 15 sekunder

Hændelseskategori hændelseslog

1. Hændelseskategori

Påvirkningsgrad hændelseslog

2. Påvirkningsgrad

Kommentar hændelseslog

3. Kommentar

Forebyggelse på botilbud skal styrke arbejdsmiljøet

Man er også blevet bedre til at arbejde med data på personalemøderne. Nu kan man fx vælge at sammenligne Januar måned med februar måned og være undersøgende på hvorfor eskalerer det nu i denne måned? Hvad er det lige der sker?

Data kan også bruges som dokumentation i forhold til nogle af de mest støttekrævende borgere, der får de høje takster. Her kan man bedre dokumentere, at der er behov for flere ressourcer:

”Så på den måde er vi som ledere med til at sikre, at der er de rigtige ressourcer til den enkelte borger. Og omvendt nogle gange når vi lykkes med tingene, kan vi fx se, at vi på denne borger er gået fra 350 indberetninger på en måned til 150. Det kan dokumentere en kæmpe succes”, siger Rikke.

I en tid med mangel på arbejdskraft øges presset på de tilbageværende medarbejdere, der skal bære mere på deres skuldre. Her er det svært at trylle som leder. Men det er vigtigt at sikre, at man som personalegruppe får talt om tingene:

”På personalemøderne må vi så tale om hvordan vi kan hjælpe hinanden, hvordan klarer vi at komme igennem en dag hvor vi ikke kan nå alt det vi plejer, så det alligevel bliver gode dage”, siger Rikke.

handicap og psykiatriområdet botilbud
Handicap- og psykiatriområdet har 7 botilbud for voksne med udviklingshæmning.
hændelseskategorier brønderslev kommune
En oversigt over de kategorier, som man kan vælge mellem, når man som medarbejder oplever en hændelser i Brønderslev Kommune. Kategorierne er ens for alle, hvilket gør det at sammenligne data.

Tæt samarbejde omkring udvikling af værktøjet

Når det handler om registreringsopgaven er lederne og AMR enige om, at læringsperspektivet skal være i centrum og man får bundet sløjferne så det ikke bare handler om at få talt situationerne igennem, men at man også får besluttet hvilke forebyggelseshandlinger, man som personale vil bruge fremadrettet.

“Fordi vi har borgere, der nogle gange bliver sat i situationer, hvor vi tænker “det her kunne vi godt have lært af” eller “den situation skal vi aldrig stå i igen”, så har vi brug for en handlingsplan for, hvordan vi forebygger fremtidige situationer som denne”, siger Rikke.

Helt aktuelt udvikler TeamEffect derfor i samarbejde med bostederne i Brønderslev Kommune et handeplansmodul, som en ny integration til det eksisterende værktøj. Intentionen bag modulet er, at man efter hver hændelse tilknytter en handlingsplan i forhold til, hvordan man kan arbejde med hændelsen som forebyggelse på det enkelte botilbud.

Scroll to Top